ახალი ამბები
Home / ახალი ამბები / 2021 წელს თეთ­რი მე­ტა­ლის ხა­რის წელი წარ­მა­ტე­ბას, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რ კე­თილ­დღე­ო­ბას გვპირდება

2021 წელს თეთ­რი მე­ტა­ლის ხა­რის წელი წარ­მა­ტე­ბას, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რ კე­თილ­დღე­ო­ბას გვპირდება

მომავალი 2021 წელი მოძრავი და სიცოცხლის მოყვარული წელი იქნება, ხარის წელს გვე­ლო­დე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ამბები, დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლო­ბი­სა და პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბის გავ­ლე­ნით ხა­რის წელ­ში ფი­ნან­სურ სფე­რო­ში თავს მე­ტად სტა­ბი­ლუ­რად იგ­რძნობთ. მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რას, და­გეგ­მეთ ყვე­ლა­ფე­რი გულ­დას­მით. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მცი­რე ბიზ­ნე­სის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ხართ. შე­იძ­ლე­ბა ცოტა მეტი დრო დაგ­ჭირ­დეთ, მაგ­რამ სა­სურ­ველს აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევთ. მო­ე­რი­დეთ ზედ­მეტ ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბას.

იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით სირ­თუ­ლე­ებს. მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ და ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად მი­უ­ახ­ლოვ­დე­ბით სა­სურ­ველს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თარ თავ­ში ახალ-ახა­ლი ნიჭი აღ­მო­ა­ჩი­ნოს.

2021 წელს ნუ ელო­დე­ბით, რომ ფული ცი­დან ჩა­მო­გეყ­რე­ბათ, ნურც ილუ­ზი­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. იყა­ვით პრაქ­ტი­კუ­ლი, ყვე­ლა სფე­რო­ში. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ის ცოდ­ნა,რაც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში გაქვთ დაგ­რო­ვი­ლი. “აუჩ­ქა­რებ­ლად და ზედ­მე­ტი ნერ­ვე­ბის მოშ­ლის გა­რე­შე” – აი, ეს ფრა­ზა გა­ი­ხა­დეთ წლის დე­ვი­ზი და ასე­ვე იმოქ­მე­დეთ. იყა­ვით სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სა და ტრა­დი­ცი­ე­ბის ერ­თგუ­ლი, რათა არ შე­ი­ლა­ხოთ ის ავ­ტო­რი­ტე­ტი, რაც უკვე გაქვთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.

ჩი­ნურ ას­ტრო­ლო­გი­ა­ში ხარი სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის ინ­ტუ­ი­ცი­ის, შრო­მი­სა და ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბის სიმ­ბო­ლოა. მის­თვის სუ­ლი­ე­რე­ბა და გო­ნე­ბა უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ვიდ­რე ილუ­ზი­ე­ბი და ღრუბ­ლებ­ში ფრე­ნა. სტრა­ტე­გი­უ­ლად უნდა იმოქ­მე­დოთ; სწრა­ფად უნდა შეძ­ლოთ სი­ახ­ლე­ებ­ში ადაპ­ტი­რე­ბა. რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი მო­სა­ლოდ­ნე­ლია, მაგ­რამ ში­ნა­გან და გა­რე­გან კრი­ზი­სებს ნუ ელით.

თეთ­რი მე­ტა­ლის ხა­რის პე­რი­ოდ­ში უნდა აკონ­ტრო­ლოთ ქმე­დე­ბაც და ემო­ცი­ე­ბიც. არ გა­მო­ავ­ლი­ნოთ აგ­რე­სია. სო­ცი­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში იყა­ვით თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი. ყუ­რა­დღე­ბა უნდა გა­მოვ­ლი­ნოთ სამ­ყა­როს მი­მართ. ძაღ­ლის, ვე­ფხვი­სა და ცხე­ნის წლებ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებ­მა უნდა და­ა­მარ­ცხოთ თქვე­ნი უარ­ყო­ფი­თი მხა­რე­ე­ბი. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, კონ­ფლიქ­ტებს ვერ გა­უმკლავ­დე­ბით

კა­ტას (კურ­დღე­ლი), თხა­სა (ცხვა­რი) და ტახს (ღორი) მე­ტად მარ­თებთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი. აზარ­ტით ჩა­ერ­თეთ ორი­გი­ნა­ლუ­რი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში. თუმ­ცა, სწრაფ შე­დე­გებს და მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას ნუ ელით.

ნუ იქ­ნე­ბით ზედ­მე­ტად კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლი. ნუ შე­ე­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ბით სი­ახ­ლე­ებს, იყა­ვით ლო­ი­ა­რუ­ლი და ხში­რად დათ­მეთ. ზა­ფხუ­ლის დად­გო­მის­თა­ნა­ვე მო­ი­მა­ტებს კა­რი­ე­რის­კენ სწრაფ­ვის სურ­ვი­ლი. გა­გი­მარ­ტივ­დე­ბათ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვა. სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნებ­თან და­მე­გობ­რე­ბა.

ხა­რის წელი 2021 წლის 12 თე­ბერ­ვალს შე­მობ­რძან­დე­ბა. ამ პე­რი­ო­დი­დან ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­ი­მა­ტებს “რკი­ნი­სე­ბუ­რი” ხა­სი­ა­თი, მე­ტად ძლი­ე­რად და მა­მა­ცად იგ­რძნობთ თავს. წლის ფე­რია თეთ­რი. რაც სიბ­რძნის, ცივ­სის­ხლი­ა­ნო­ბი­სა და დიდსუ­ლოვ­ნე­ბის სიმ­ბო­ლოა. ჩი­ნუ­რი კა­ლენ­დრის მი­ხედ­ვით 2021 წლის სტი­ქი­ე­ბად რკი­ნა და მი­წაა მიჩ­ნე­უ­ლი. ხა­რის წელ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი კი მე­ტად ავ­ლე­ნენ თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლო­ბას, მტკი­ცე ხა­სი­ათ­სა და სი­ჯი­უ­ტეს. ორი სტი­ქი­ის გავ­ლე­ნით, წელი ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბა­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბას მოგ­ვი­ტანს . დას­ტა­ბი­ლურ­დე­ბა ფი­ნან­სუ­რი სფე­რო და რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა პარტნი­ო­რებს შო­რის. ადა­მი­ა­ნე­ბი გულ­ღი­ად და­ი­წყე­ბენ თა­ვი­ან­თი გრძნო­ბე­ბის გა­მო­ხატ­ვას. ხა­რის წელ­ში, გირ­ჩევთ, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ხა­რის წელ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებ­თან. ამით წლის მმარ­თვე­ლის კე­თილ­გან­წყო­ბას და­იმ­სა­ხუ­რებთ.

რა თვი­სე­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა 2021 წლის მმარ­თვე­ლი?

ხარი პა­ტი­ო­სა­ნი და სა­მარ­თლი­ა­ნია, კე­თილ­შო­ბი­ლი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვად შრო­მის­მოყ­ვა­რე და მიზ­ნა­მი­მარ­თუ­ლი. ის ვერ იტანს უხე­შო­ბას, შტერ და ლაქ­ლა­ქა ადა­მი­ა­ნებს. კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლია, უყ­ვარს კე­თი­ლი საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბა, ადა­მი­ა­ნე­ბის დახ­მა­რე­ბა. ის, ვი­საც სა­კუ­თარ თავ­ზე დიდი წარ­მოდ­გე­ნა აქვს და უსა­ფუძ­ვლოდ ამ­ბი­ცი­უ­რია, უფრთხილ­დეს წლის მმარ­თველს.

2021 წლის გლო­ბა­ლუ­რი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით. მშე­ნებ­ლო­ბა, პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბა, და­წყვი­ლე­ბა – ეს ყვე­ლა­ფე­რი წელს უნდა მო­ას­წო­როთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ წინა წლებ­ში კა­პი­ტა­ლი და ენერ­გია ჩა­დეთ მათ­ში.

ხარი მუ­დამ თა­ვი­სი პრინ­ცი­პე­ბის ერ­თგუ­ლია. ფრთხი­ლი, აღი­ა­რებს ტრა­დი­ცი­ებს. შე­უძ­ლია და კარ­გა­დაც გა­მოს­დის ფი­ზი­კუ­რი შრო­მა. ხარი იდე­ა­ლუ­რი მე­ო­ჯა­ხეა – ერ­თგუ­ლი მე­უღ­ლე და მზრუნ­ვე­ლი მშო­ბე­ლი. ერ­თა­დერ­თი, გირ­ჩევთ, არ გა­მო­ცა­დოთ ხარი მოთ­მი­ნე­ბა­ზე, მის მძვი­ნავ­რე­ბას მთე­ლი ძა­ლით შე­იგ­რძნობთ.

2021 წლის ზო­გა­დი და­ხა­სი­ა­თე­ბა

სო­ცი­ა­ლურ და პო­ლი­ტი­კურ სფე­რო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია პე­რი­ო­დუ­ლი აგ­რე­სი­უ­ლი გა­მოხ­დო­მე­ბი; კონ­სერ­ვა­ტიზ­მის გა­მოვ­ლე­ნა. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ავ­ტო­რი­ტა­რიზ­მი ხელს შე­უშ­ლის დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი იდე­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. ხალ­ხის სურ­ვი­ლე­ბის უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფა და თავ­ვი­სუფ­ლე­ბის შე­ზღუდ­ვა ხა­რის წელ­ში ნორ­მად იქ­ცე­ვა. თუმ­ცა, სე­რი­ო­ზუ­ლი კონ­ფლიქ­ტე­ბი და ომე­ბი მო­სა­ლოდ­ნე­ლი არაა.

კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ხა­რის წელ­ში ფერ­მე­რო­ბას, მი­წათ­მოქ­მე­დე­ბას, მე­ცხო­ვე­ლე­ო­ბას და­ი­წყებთ. ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და აღ­მო­ჩე­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით კარგ შე­დე­გებს მი­ი­ღებთ.

თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ანს გა­უჩ­ნდე­ბა სურ­ვი­ლი, აღად­გი­ნოს ოჯა­ხუ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბი, შე­ის­წავ­ლოს გვა­რის ის­ტო­რია, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოს დე­მოგ­რა­ფი­უ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ღი­რე­ბუ­ლი გახ­დე­ბა კულ­ტუ­რუ­ლი ცხოვ­რე­ბა. ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­მოქ­მე­დე­ბით სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე­ო­ბენ, ხელ­საქ­მეს მის­დე­ვენ, წარ­მა­ტე­ბა, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა და და­ფა­სე­ბა ელით. ზო­გი­ერ­თი ფან­ტას­ტი­კუ­რი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­საც კი შეძ­ლებს. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, მო­ძებ­ნოთ თქვენ­თვის შე­სა­ფე­რი­სი სამ­სა­ხუ­რი და მი­ი­ღოთ სი­ა­მოვ­ნე­ბა მისი შეს­რუ­ლე­ბით.

გა­უ­მარ­თლებს ყვე­ლას, ვინც შე­ნე­ბა­ზე და არა დან­გრე­ვა­ზეა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. იყა­ვით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი, მზად ფი­ზი­კუ­რი შრო­მის­თვის. მო­ი­ძი­ეთ გან­ვი­თა­რე­ბის გზე­ბი, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რე­ბი. უმ­ჯო­ბე­სია, სა­კუ­თა­რი თა­ვის იმე­დი გქონ­დეთ, ასე უფრო მი­აღ­წევთ მიზ­ნებს, ვიდ­რე სხვას ელო­დოთ. გა­უ­მარ­თლებთ მი­ზან­მი­მარ­თულ და ბე­ჯით ადა­მი­ა­ნებს.

ხარი და­გეხ­მა­რე­ბათ, თუ გსურთ, თქვე­ნი საქ­მე წა­მო­ი­წყოთ. კა­რი­ე­რუ­ლი მიღ­წე­ვა ნე­ბა­დარ­თუ­ლია, მაგ­რამ სხვებს ნუ გა­წი­რავთ თქვე­ნი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის. ხარი ამას არ გა­პა­ტი­ებთ. კონ­კუ­რენ­ტებ­თან ბრძო­ლი­სას დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი უნდა იყოთ. იაქ­ტი­უ­რეთ იმ საქ­მე­ში წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად, სა­დაც ფული გაქვთ და­ბან­დე­ბუ­ლი.

2021 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ბავ­შვე­ბი კარ­გი ჯან­მრთე­ლო­ბით, ოპ­ტი­მის­ტუ­რი გან­წყო­ბი­თა და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან . თუ ფეხ­მძი­მო­ბის და­გეგ­მვას აპი­რებთ, ეცა­დეთ, თქვე­ნი პა­ტა­რა შე­მოდ­გო­მა­ზე ან წლის ბო­ლოს­თვის და­ი­ბა­დოს. ასე­თი მო­ნა­ცე­მე­ბით ის სტა­ბი­ლუ­რი იქ­ნე­ბა სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო და მა­ტე­რი­ა­ლურ სფე­რო­ებ­ში. ბავ­შვი მო­რა­ლუ­რა­დაც და ფი­ზი­კუ­რა­დაც ძლი­ე­რი გა­იზ­რდე­ბა. მთა­ვა­რია, სრულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბა არ მო­აკ­ლოთ და არც მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე და­გე­ნა­ნოთ ფული. სხვა­თა შო­რის, ხა­რის წელ­ში და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს ცხოვ­რე­ბა­ში ხში­რად უმარ­თლებთ.

About geomediapress.ge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

გიორგი გახარია:„ ივანიშვილს მოსწონს ეს რეალობა და რას ნიშნავს ცოცხის გაცოცხლება 9 წლის შემდეგ?-თუ როგორ აფასებს რეალობას, რომელიც საქართველოში დღეს ხდება?“

გიორგი გახარია ბიძინა ივანიშვილს მიმართავს„ბიძინა ივანიშვილს მინდა მივმართო. მან, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკიდან წავიდა და ...